Hütte Hütte

Adatvédelem

Az alábbiakban olvasható az Österreich Werbung német nyelvű adatvédelmi szabályzatának (Datenschutz und Nutzungsbedingungen) fordítása. Kérdéses esetben a német nyelvű a mérvadó.

Adatvédelem és használati feltételek

Használati feltételek
1. Általános információ
Az Österreich Werbung a www.austria.info, illetve austriatourism.com fő domainek alatt üzemeltet weboldalakat, amelyek elsődleges célja Ausztria mint idegenforgalmi célpont reklámozása. Továbbiakban az austria.info alatt minden olyan weboldalt értünk, mely annak vagy minden más odamutató URL megadásával elérhető. Az austriatourism.com alatt minden olyan weboldalt értünk, mely annak vagy minden más odamutató URL megadásával elérhető. Kérjük a médiahasználókat, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi használati feltételeket és a további jogi tartalmú szövegeket. Az austria.info, illetve austriatourism.com weblapok használatának minden esetben előfeltétele, hogy a médiahasználó elfogadja az alábbi használati feltételeket és egyéb jogi tartalmú szövegeket (pl. adatvédelmi nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat, linking és framing). A weboldal használata azt jelenti, hogy médiahasználó elfogadja a használati feltételeket és egyéb jogi tartalmú szövegeket. Ha médiahasználó nem fogadja el a használati feltételeket, az austria.info, illetve austriatourism.com weblap további használata az adott médiahasználó számára nem engedélyezett. Amennyiben médiahasználó megszegi az alábbi használati feltételek vagy egyéb jogi tartalmú szövegek egy vagy minden rendelkezését, haladéktalanul és automatikusan visszavonjuk a weboldal használatára vonatkozó jogosultságot. A rendelkezések megszegése esetén az Österreich Werbung jogosult az érintett médiahasználóval vagy médiahasználókkal szemben fennálló igényeket (pl. szavatossági, illetve kártérítési igényeket) érvényesíteni.

2. Szerzői jog
Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldal kizárólag tájékoztató jelleggel, magán-, vagy hivatalos célra használható. Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalon elhelyezett tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Ez független attól, hogy a tartalmakat díj ellenében vagy díjmentesen kínálják. A díj ellenében nyújtott tartalmak (pl. tanulmányok letöltése díj ellenében) esetében külön rendelkezések határozzák meg, hogy ez a többi használati jog milyen mértékben érinti. Bármely sokszorosításhoz, terjesztéshez, bérbeadáshoz, kölcsönzéshez, nyilvános elérhetőséghez vagy bármiféle más használathoz az Österreich Werbung kifejezett írásos hozzájárulása szükséges, a hozzájárulás hiánya esetén fenti tevékenység végzése kifejezetten tilos. Kivételt képez, ha egy külön rendelkezés ettől kifejezetten eltérően rendelkezik. Fenti rendelkezés megszegésének különösen védjegyekre, szerzői jogokra és versenyre vonatkozó jogi következményei lehetnek. Az Österreich Werbung az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalon elhelyezett tartalmakra kifejezetten fenntartja magának a szerzői jogokat és az abból eredő használati jogokat (felhasználási jogok és felhasználási jogok engedélyezése). Kérjük a médiahasználókat, hogy olvassák el a szerzői jogi nyilatkozat fejezetet is.

3. Adatvédelem
Az Österreich Werbung kiemelt hangsúlyt fektet a személyes adatok gondos kezelésére. Ezért az Österreich Werbung adatvédelmi politikája az adattitok megőrzésének alapelvét követi és kiemelten kezeli a személyes adatok védelmét. Kérjük a médiahasználókat, hogy olvassák el az adatvédelmi rendelkezéseket.

4. Szavatosság
Az Österreich Werbung nem garantálhatja, hogy az austria.info, illetve austriatourism.com weboldal mindig és mindenkor elérhető legyen. Műszaki hiba és/vagy karbantartási munkák, illetve egyéb körülmények (pl. weboldal megújítása) miatt előfordulhat, hogy az austria.info, illetve austriatourism.com weboldal átmenetileg vagy hosszabb ideig nem elérhető. Az Österreich Werbung nem vállal felelősséget az austria.info, illetve austriatourism.com weboldal meghatározott rendelkezésre állásáért, illetve elérhetőségéért. Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalon ajánlott tartalmak helyességéért, hiánytalanságáért, tárgyilagosságáért és aktualitásáért az Österreich Werbung nem vállal felelősséget. Ugyanez vonatkozik a weboldalon ajánlott termékekre és szolgáltatásokra, azok leírására és árral kapcsolatos adataira. Az Österreich Werbung előzetes értesítés nélkül bármikor jogosult a weboldal egészét és a weboldalon bemutatott tartalmakra vonatkozó változtatást, módosítást végezni, a tartalmakat törölni.

5. Felelősség
Az Österreich Werbung, illetve az Österreich Werbunggal kapcsolatban lévő személyek, illetve vállalkozások nem felelnek a hasonló károkért (pl. elmaradt nyereség, felesleges kiadások, adatvesztésből származó kár, elmaradt kereset, gazdagodási igény, jogi tanácsadással és szerződés létrehozásával kapcsolatos költségek). A felelősség kizárása különösen azokra a károkra vonatkozik, melyek a weboldal használata, a weboldal átmeneti vagy tartós használhatatlansága (downtime), a weboldal, illetve a weboldalon elhelyezett tartalmak korlátozott elérése, a tartalmak hibás megjelenítése, az idegen tartalmak megjelenítése és az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalon megjelenő hivatkozások következtében keletkeztek.
 
Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldal, illetve a tartalmak használata miatt bekövetkezett hardver- és / vagy szoftverhiba esetén az Österreich Werbung semmiféle felelősséget nem vállal. Médiahasználó tudomásul veszi, hogy az Österreich Werbung szolgáltatásait harmadik szolgáltató bevonásával nyújtja. Ezért a szolgáltatások rendelkezésre állása az idegen szolgáltatók műszaki ellátásától függ. Az Österreich Werbung semmiféle kötelezettséget nem vállal arra vonatkozóan, hogy biztosítja a nyújtott szolgáltatások folyamatosságát és azok folyamatos interneten keresztüli elérését. Médiahasználó tisztában van azzal, hogy az Österreich Werbung nem befolyásolja az interneten keresztüli elérés lehetőségét, az adatátvitel sebességét és a hálózati kapcsolatok és hálózatok elérhetőségének rendelkezésre állását és stabilitását. Az Österreich Werbung jogosult a szolgáltatásokat belső okokra hivatkozással, karbantartási céllal méltányos időre megszakítani.
 
Különösen vis maior, sztrájk, munkáskizárás és hatósági rendelkezések és az Österreich Werbung berendezésein végrehajtott műszaki módosítások és a megfelelő és továbbfejlesztett üzemhez szükséges egyéb intézkedések (pl. karbantartási munkák, javítások, stb.) miatt fordulhat elő, hogy a szolgáltatások átmenetileg korlátozottan vehetők igénybe. Médiahasználó részére ebből semmiféle igény nem keletkezik, az Österreich Werbung azonban mielőbb megszünteti a hibát. Médiahasználó csak saját kockázatára és költségére jogosult az Österreich Werbung szolgáltatásait igénybe venni, ehhez kizárólag megfelelő műszaki berendezéseket, pl. számítógépet, modemet köteles használni. Médiahasználó továbbá köteles a szolgáltatásokat kizárólag a törvényi rendelkezések betartásával igénybe venni és különösen kerülni a szolgáltatások bármilyen rosszhiszemű igénybevételét. Ha a szolgáltatásokat díjmentesen nyújtják, az Österreich Werbung bármikor jogosult előzetes értesítés után a szolgáltatásokat díj ellenében nyújtani. Díjmentes szolgáltatások nyújtására vonatkozó igény nem állhat fenn.
 
Az Österreich Werbung az internetes portálon médiahasználóknak különösen olyan szolgáltatásokat (esetleges információkat) nyújt, melyeket harmadik fél közvetít, készít vagy más módon bocsát rendelkezésre. Az Österreich Werbung a lehetőségekhez képest törekszik arra, hogy az internetes portál üzemeltetésével ne sértse meg harmadik fél jogát, különösen, de nem kizárólagosan a szerzői, hasznosítási, védjegyekre vonatkozó vagy egyéb használati jogokat. Az Österreich Werbung azonban nem vállal felelősséget, hogy médiahasználók által igénybe vett szolgáltatások (esetleges információk) harmadik fél jogaitól mentesek, különösen, de nem kizárólagosan a szerzői, hasznosítási, védjegyekre vonatkozó vagy egyéb használati jogoktól. Az ebből keletkező károkra vonatkozó felelősség kizárt. Arra az esetre, ha az Österreich Werbung a weboldalon ingyenes szoftver letöltést (pl. képernyőkímélőt) kínál, a szoftver működőképességéért semmiféle felelősséget nem vállal. Különösen a szoftver használatból származó esetleges (következmény)károkért (pl. operációs rendszer összeomlása) nem vállal felelősséget.
 
Az Österreich Werbung törekszik arra, hogy a weboldalon megjelenő árakkal kapcsolatos adatok helyesek, hiánytalanok és aktuálisak legyenek. Mivel az Österreich Werbung az árakkal kapcsolatos adatokat harmadik féltől kapja, nincs lehetősége az adatok helyességét ellenőrizni. Különösen az adatok vannak rendszeres változásnak kitéve. Az Österreich Werbung azonban nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalon megjelenő árakkal kapcsolatos adatok helyesek, hiánytalanok és aktuálisak.
 
Ez az egyetemleges felelősség kizárás a kismértékű gondatlanság miatt és vállalkozásokkal szemben durva hanyagság miatt érvényesített igényalaptól függetlenül érvényes. A felelősség kizárása egyaránt vonatkozik a szerződés szerinti és szerződésen kívüli igényekre.

6. Módosítások
Az Österreich Werbung bármikor jogosult a használati feltételeket és az egyéb jogi tartalmú szövegeket előzetes bejelentés nélkül bármilyen módon módosítani, megváltoztatni, illetve frissíteni. Jelen használati feltételek mindenkori változata kötelező jellegű. A módosítások figyelemmel kísérése érdekében az austria.info, illetve austriatourism.com weboldal minden médiahasználója köteles jelen használati feltételeket és a hozzátartozó jogi szövegeket rendszeresen megtekinteni. Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldal minden médiahasználója kijelenti, hogy kifejezetten egyetért azzal, hogy a mindenkor érvényes változat akkor lesz aktív, ha a weboldalt ismét meglátogatja és kifejezetten nem ellentétes a használati feltételek és egyéb jogi tartalmú szövegek írásos aktuális változatával.

7. Hiperhivatkozások
Az Österreich Werbung nem vállal felelősséget a hivatkozott weboldalakért és azok tartalmáért. Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalon rendelkezésre álló hivatkozások az Österreich Werbung ingyenes szolgáltatása. Az Österreich Werbung nem befolyásolja a hivatkozott weboldal és azon ajánlott tartalmak kialakítását, illetve módosítását. Ha az austria.info, illetve austriatourism.com hivatkozásai idegen tartalmakra mutatnak, ez nem jelenti a hivatkozott tartalmak értékelését. Ezen tartalmak helyességéért, hiánytalanságáért, tárgyilagosságáért és aktualitásáért az Österreich Werbung különösen nem vállal felelősséget. Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalra mutató hivatkozásokkal elérhető információk hozzáférésének biztosítása kizárólag médiahasználó felelőssége. Kérjük a felhasználókat, hogy olvassák el a linkingre és framingre vonatkozó rendelkezéseket is. Arra az esetre, ha médiahasználók azt tapasztalják, hogy egy hivatkozás jogilag problémás tartalmakra utal, kérjük, hogy a hivatkozásról értesítsék az Österreich Werbungot e-mailben az adatvedelem@austria.info címen, hogy azokat szükség esetén mihamarabb eltávolíthassuk.

8. Jogi tartalmú szövegek
Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalon megjelenő egyéb jogi tartalmú szövegek, melyekre jelen használati feltételekben utalunk, a használati feltételek elválaszthatatlan részét képezik, melyekre jelen használati feltételekben meghatározott rendelkezések vonatkoznak, amennyiben nem tartalmaznak speciális szabályozásokat. Speciális szabályozások állhatnak fenn pl. díj ellenében igénybe vehető tartalmakra vonatkozó használati jogok vonatkozásában.

9. Illetékes bíróság / Szerződés teljesítésének helye / Alkalmazandó jog
Vállalkozó médiahasználó esetén a vitás kérdések elbírálásában kizárólag az ügyben illetékes Wien első kerületi bíróság illetékes. A fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztónak számító médiahasználó esetén ez csak akkor érvényes, ha lakhelye, szokásos tartózkodási helye és munkahelye ugyanabban a kerületben van. Az igények és kötelezettségek teljesítési helye az Österreich Werbung székhelye. Kizárólag az osztrák anyagi jog mérvadó az ENSZ vételi jog (CISG) és a nemzeti kollíziós jogi normák kizárásával.

10. Felmentő záradék / Egyebek
A használati feltételek egyes rendelkezéseinek semmissé vagy érvénytelenné válása nem érinti az egyéb rendelkezéseket, ebben az esetben azok az érvényes megállapodások érvényesek, melyek az Österreich Werbung eredeti célkitűzéséhez a legközelebb állnak. Írásbeliségi követelmény esetén elegendő a faxon vagy e-mailben történő továbbítás.

11. Szerzői jogi nyilatkozat
Saját tartalmakra vonatkozó szerzői jog
Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalon megadott információkat (pl. szövegeket, grafikákat, videofilmeket és zeneszámokat, stb.) az Österreich Werbung védjeggyel és / vagy szerzői joggal védi. Ezért tilos a weboldalt vagy annak egyes részeit letölteni, sokszorosítani és terjeszteni. Különösen a bármilyen formában történő sokszorosítás, terjesztés, bérbeadás, kölcsönzés, rendelkezésre bocsátás joga kizárólag az Österreich Werbungot vagy harmadik felet illeti. Az iparjogvédelmi jogok megsértését jogi útra tereljük.

Idegen tartalmakra vonatkozó szerzői jog
Az Österreich Werbung az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalon olyan szolgáltatásokat üzemeltet, melyek idegen tartalmak (szövegek, grafikák, videofilmek és zeneszámok, logók) felhasználásával járnak (pl. hirdető partnerek tartalmai, együttműködődésben résztvevő partnerek tartalmai). Ezeket a tartalmakat minden médiahasználó megtekintheti. A multimédiás fájlok és szövegek minden hasonló felhasználásához szerző vagy használatra jogosult előzetes és kifejezett engedélye szükséges. Szerző vagy használatra jogosult fenntartja magának a jogot a multimédiás fájlok és szövegek felhasználására vonatkozóan. Ha a szerzői jogok megsértése az Österreich Werbung tudomására jut, az Österreich Werbung tájékoztatja a szerzőt vagy a használatra jogosultat a jogsértésről. Az Österreich Werbung semmiféle felelősséget nem vállal a szerzői jogok megsértésére vonatkozóan. A partnerek (pl. hirdető partnerek, együttműködésben résztvevő partnerek) mentesítik az Österreich Werbungot a felelősség alól.

12. Linking és framing
Más weboldalak austria.info, illetve austriatourism.com weboldalakra mutató hivatkozása
Az Österreich Werbung (hiper)hivatkozások elhelyezését az alábbi feltétellel engedélyezi: Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalak tartalmai semmilyen módon nem változtathatók meg, a tartalmak származási helyének azonosítását maradéktalanul biztosítani kell és austria.info, illetve austriatourism.com weboldalakat hivatkozásként teljes terjedelemben meg kell jeleníteni. Az austria.info, illetve az austriatourism.com weboldalak megjelenítése framing technológia segítségével nem megengedett. Sértő szándékú, megbotránkoztató, illetlen vagy egyéb vitatott / jogellenes tartalmakat tartalmazó weboldalak hivatkozásainak elhelyezése szintén tilos. Az austria.info, illetve austriatourism.com weboldalra mutató weboldalak tartalmainak maradéktalanul meg kell felelni az érvényes jogi előírásoknak (pl. szerzői jog, reklámjog, adatvédelmi jog, büntetőjog). Mindenekelőtt ezen weboldalak nem tüntethetik fal az Österreich Werbunghoz fűződő viszonyukat meghamisított, pontatlan vagy jogellenes módon. Bármilyen együttműködés vagy az Österreich Werbung bármilyen módon történő támogatása csak akkor lehetséges, ha ahhoz Österreich Werbung előzőleg kifejezetten és írásban hozzájárult. Különösen az Österreich Werbung Corporate Identity név (pl. logók) használatához szükséges Österreich Werbung előzetes hozzájárulása. Österreich Werbung fenntartja magának a jogot, hogy jogellenesen elhelyezett hivatkozás elhelyezése esetén megtegye a megfelelő jogi lépéseket.

Az austria.info, illetve az austriatourism.com más weboldalakra mutató hivatkozásai
Más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezésekor Österreich Werbung nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hivatkozott weboldalak idegen tartalmait semmilyen formában ne változtassa meg, hogy az idegen tartalmak származási helye azonosítható legyen és a hivatkozott weboldal egésze megjelenjen. Idegen tartalmak megjelenítésekor minden esetben egy új böngészőablak nyílik meg és a framing technológia nem kerül alkalmazásra. Az Österreich Werbung által hivatkozott idegen weboldalak tartalmainak jogszerűségért Österreich Werbung semmilyen felelősséget nem vállal. Az Österreich Werbung különösen nem vállal felelőssége fenti tartalmak jövőben történő módosítása esetén. Harmadik fél által közvetített vagy üzemeltetett weboldal felvétele az Österreich Werbung által üzemeltetett internetes portálra nem jelent ajánlást vagy garanciát a weboldalon ajánlott, illetve tartalmazott szolgáltatásokra, különösen az információkra és adott esetben ajánlott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan. Ha az Österreich Werbung hivatkozásokkal nem Österreich Werbung által üzemeltetett weboldalakra mutat, ez csak a médiahasználó számára nyújtott kiegészítő szolgáltatás az ilyen weboldalak elérésének lehetővé tételére. Az Österreich Werbung ebben az esetben nem vállal semmiféle garanciát és/vagy felelősséget fenti weboldalak tartalmáért.

Adatvédelmi nyilatkozat
1. Általános információ
Az Österreich Werbung nagy hangsúlyt fektet minden egyes ügyfele magánéletének védelmére. A személyes adatok feldolgozása ezért mindig az érvényben lévő adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően történik, különös tekintettel az osztrák adatvédelmi törvény (DSG 2000), valamint az osztrák távközlési törvény rendelkezéseire (TKG 2003). Az Österreich Werbung valamennyi munkatársa a DSG 2000 § 15-a értelmében vett titoktartásra kötelezett.

2. Adatfeldolgozás a honlapon
A jelen weboldal felkeresésekor olyan adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket kiértékelésekhez használunk fel. Az adatokat kizárólag belső felhasználásra gyűjtjük, és harmadik félnek nem tesszük hozzáférhetővé.
A látogatók adatainak gyűjtése az alábbi célokat szolgálja:

  • A weboldal használatának elemzése piackutatás és a weboldal tartalmának fejlesztése céljából
  • A weboldal tartalmának a látogatók igényeihez történő igazítása
  • Felhasználói igények remarketingje ausztriai üdülések reklámozásához
  • A felhasználóbarát és könnyen kezelhető kialakítás fejlesztése érdekében

Prospektusok és információs anyagok megrendelésekor vagy az ÖW hírlevelére történő feliratkozáskor ezenkívül tárolásra kerül minden olyan adat, amely a megrendelés lebonyolításhoz szükséges.
Az alábbiakban olvasható, mely adatok és milyen módon kerülnek tárolásra.
 
3. Címadatok tárolása rendelések és előfizetések teljesítéséhez
Ha prospektust vagy információs anyagokat rendel, vagy feliratkozik hírlevelünkre, a megrendelés teljesítése és a kiszállítás lebonyolítása érdekében adatait tároljuk. A kézbesítést követően adatait töröljük.
Amennyiben továbbra is szeretne tőlünk meghívókat vagy információkat kapni, választhatja azt a lehetőséget, hogy adatait megőrizzük, és a jövőben is megkereshessük Önt az érdeklődési területének megfelelő érdekes ajánlatokkal. Ezt a hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja.
A megrendelés során felvett adatokat soha nem használjuk egyéni felhasználói profilok létrehozásához vagy ügyfeleink böngészési szokásainak lekövetéséhez. Kapcsolattartási adatait kizárólag megrendeléseinek lebonyolítására használjuk fel.
 
4. IP címek
Minden weboldalra érkezett megkereséskor a látogató IP címe megküldésre kerül a webszervernek. Erre technikai okokból van szükség, hogy a válasz a megfelelő címzetthez érkezzen vissza.
Az IP címeket internetszolgáltatók osztják ki, amikor ügyfeleik csatlakoznak az internethez. A szolgáltatók lekövethetik, hogy az adott ügyfél melyik IP címet használta egy adott időpontban. Az internetszolgáltató megkeresésével tehát elméletileg megállapítható egy adott látogató személyazonossága.
Biztonsági okokból (pl. hackertámadások kivédése érdekében) minden látogatói megkeresés IP címét tároljuk. Az ily módon létrehozott naplókat azonban kizárólag a biztonsági támadások lekövetéséhez használjuk fel, és csak gyanús esetekben tekintjük meg. Az IP címeket emellett nem tartósan tároljuk, hanem legfeljebb 4 hét után töröljük.

5. Cookie-k
A cookie-k apró fájlok, amelyek a weboldalról a látogató számítógépére íródnak. Más adatoknak a számítógépről történő leolvasására nem használhatók. A weboldalak cookie-kat használnak a korábbi felhasználói viselkedések helyreállításához, és a látogatók kereséseinek lekövetésére.
Az Österreich Werbung a cookie-kat arra használja, hogy az austria.info, illetve a austriatourism.com weboldalon megjelenő ajánlatokat a felhasználók igényeihez igazítsa, és a weboldalakon megjelenő tartalmakat optimálisan tagolja. A megszerzett információkat emellett az austria.info és az austriatourism.com oldalak navigációs struktúrájának folyamatos fejlesztéséhez és még felhasználóbarátabb kialakításához használja fel.
A weboldalainkon kiegészítő szolgáltatásokat kínáló más szolgáltatók is elhelyezhetnek további cookie-kat. Ezekre a szolgáltatókra nem tudunk befolyást gyakorolni, és cookie-jaikat nem használjuk egyéni célokra.
Az alapbeállítás szerint minden internetböngésző elfogad minden cookie-t. Ön azonban úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy ne fogadjon el cookie-kat, vagy automatikusan törölje őket minden internethasználat után. Ezekhez a beállításokhoz olvassa el böngészőszolgáltatójának súgóoldalain található utasításokat.
A különböző webszolgáltatók cookie-jait ezenkívül a következő weboldalon is deaktiválhatja:
Your Online Choices – Preferenciakezelés

6. Twyn
Az Österreich Werbung a twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com) targeting technológiáit alkalmazza weboldalain. Ennek célja, hogy látogatóinkat a twyn reklámpartner weboldalain célzott reklámmal szólítsuk meg.
Ezeknek a reklámeszközöknek a megjelenítése cookie-k, illetve az Ön holnapjainkon megmutatkozott felhasználói viselkedésének analízise alapján történik. Az így nyert adatok kizárólag anonim módon kerülnek tárolásra.
A jelen weboldal további használatával Ön hozzájárul a jelen weboldal használatának analizálását szolgáló fenti eljáráshoz.
A trackinget és a Twyn célzott reklámjait a következő oldalon tilthatja le: et.twyn.com
Az itt talált hivatkozáson keresztül deaktiválhatja a személyre szóló reklámok megjelenítését. A lejelentkezés egy saját „optout” cookie-n keresztül történik, és addig marad érvényben, amíg ezt a cookie-t nem törli böngészőjéből.

7. Közösségimédia-bővítmények
Az Österreich Werbung oldalai tartalmazzák a közösségi hálók (Facebook, Google+, Twitter és Pinterest) bővítményeit, amelyeket logóikról ismerhet fel az adott oldal alján.
Ezeknek a bővítményeknek az alapbeállítás szerinti működése nem egyeztethető össze a mi adatvédelemről és a magánélet védelméről szóló elképzeléseinkkel, hiszen az oldalainkon tett minden látogatás során közvetlen kapcsolat jönne létre az Ön böngészője és a közösségi platform üzemeltetőjének szervere között, ami a látogató számára nem nyilvánvaló. Ezért a heise online által kialakított kétlépcsős megoldást használjuk, amely csak a látogató hozzájárulása esetén továbbít adatokat a közösségi platform üzemeltetője felé.
A közösségi platformok gombjai oldalainkon alapvetően inaktív állapotban vannak, így nem alakul ki kapcsolat a Facebook, a Google+, a Twitter vagy a Pinterest szervereivel. Csak akkor válnak aktívvá, és alakítanak ki kapcsolatot, ha rákattint a gombokra, és ezzel hozzájárulását adja a hálózati platformok szervereivel történő kommunikációhoz. Ezt követően egy tovább kattintással továbbíthatja ajánlását.
A heise online kétkattintásos megoldásáról a www.heise.de oldalon talál részletes információkat.
Az aktivált ajánló gombra kattintva a hálózati platformok üzemeltetőihez eljut az információ, hogy Ön az adott IP címével felkereste oldalunkat. Ha például rákattint a Facebook „like” gombjára úgy, hogy be van jelentkezve Facebook fiókjába, oldalaink tartalmát belinkelheti Facebook profilja alatt. A Facebook ezáltal felhasználói fiókjához rendelheti a mi oldalunkon tett látogatását. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként mi nem értesülünk a továbbított adatok tartalmáról és a közösségi hálók üzemeltetői által történő felhasználásáról. További információkat az adott közösségi platform adatvédelmi nyilatkozatában talál:
Facebook: de-de.facebook.com
Google+: www.google.com
Twitter: twitter.com
Pinterest: about.pinterest.com

8. Személyes adatok feldolgozása és továbbítása
Személyes adatait alapszabály szerint nem dolgozzuk fel az Ön hozzájárulása nélkül. Személyes adatait az érvényes törvényi előírások szerinti határidőkön belül őrizzük meg.
Személyes adatainak harmadik fél felé történő továbbítása csak az Ön hozzájárulásával és az Ön kéréseinek teljesítése érdekében lehetséges. Kivételt képeznek azon adattovábbítások, amelyek azért szükségesek, hogy Ön biztonságosan használhassa weboldalainkat. Megbízott adatfeldolgozók (szolgáltatók) részére történő adattovábbítás alapszabály szerint csak akkor történik, ha a szolgáltató megfelelő biztosítékot nyújt a jogszerű és biztonságos adatfelhasználáshoz.

9. Tájékoztatáshoz való jog
Az osztrák adatvédelmi törvény (DSG 2000) rendelkezéseinek értelmében Ön jogosult az általunk feldolgozott személyes adatairól tájékoztatást kapni. Az adatvédelemmel, illetve az érintettek jelen és egyéb jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseivel (pl. helyreigazítás, törlés, visszavonás, kifogásolás) forduljon hozzánk e-mailben az adatvedelem@austria.info címen.

10. Visszavonási és kifogásolási jog
Az osztrák adatvédelmi törvény (DSG 2000) rendelkezéseinek értelmében Ön bármikor jogosult a személyes adatainak felhasználására vonatkozó hozzájárulást visszavonni. Ilyen esetben nem használjuk tovább, és az adatok megőrzésére vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő határidőn belül töröljük adatait.
Amennyiben személyes adatainak használatát nem írja elő a törvény, Ön jogosult védendő adatainak titokban tartására vonatkozó alapvető jogának megsértése miatt adatai felhasználása ellen kifogást emelni. E feltétel fennállása esetén a törvényben előírt mindenkori megőrzési határidők betartása mellett 8 héten belül töröljük adatait.

11. Regisztráció és adatfeldolgozási regisztrációs szám
Az Österreich Werbungot az osztrák adatvédelmi hatóság nyilvántartásba vette, és szerepel az adatfeldolgozási nyilvántartásban. A regisztráció alapján az Österreich Werbung adatfeldolgozási száma: NAIH-52350/2012 és NAIH-87656/2015.

12. Google Analytics
Az Österreich Werbung weboldalai a webes analízisekhez a Google Analytics szolgáltatás használják, amelynek segítségével szintén cookie-k kerülnek az Ön számítógépén tárolásra.
A létrehozott információkat, beleértve a látogatók IP-címét is, a szolgáltató az USA-ban található szerverére továbbítja, és ott tárolja. Az Österreich Werbung adatvédelmi okokból az „_anonymizeIp()“ funkciót használja, amellyel az IP címek csak rövidített formában dolgozhatók fel, és a közvetlen személyes hivatkozás kizárható.
A Google ezeket az információkat adott esetben akkor továbbítja harmadik fél részére, ha azt törvény írja elő, vagy az adatokat harmadik fél dolgozza fel a Google megbízásából. A Google Analytics szolgáltatásra vonatkozó részletes információk az interneten a www.google.com oldalon találhatók.
Az Österreich Werbung a Google Analytics funkcióit a weboldalak használatának analizálásához használja például az oldalfelkeresések és látogatások anonim kiértékelése és grafikus ábrázolása formájában, valamint remarketinghez, Google Display hálózaton szerzett benyomásokról készített jelentésekhez, DoubleClick Campaign Manager beépüléséhez és a Google Analytics demográfiai jellemzők és érdeklődés szerinti szolgáltatások érdekében készített jelentéseihez.
A weboldal használatával kijelenti, hogy hozzájárul a Google által gyűjtött adatok fent ismertetett módon és a megnevezett célból történő feldolgozásához.
A Google Analytics követési funkcióját teljes egészében letilthatja, ha az alábbi „deaktiválási” gombra kattint.
Ahhoz, hogy a letiltás tartós legyen, böngészőjének el kell fogadni a cookie-kat.
Az adatgyűjtést alternatívaként letilthatja a Google böngésző bővítmény alkalmazásával is.