Warunki użytkowania witryny

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami użytkowania witryny

1. Informacje ogólne

Österreich Werbung pod domenami głównymi austria.info i austriatourism.com prowadzi witryny internetowe, których głównym celem jest promowanie Austrii jako destynacji turystycznej. Pod pojęciem austria.info w dalszej części niniejszych warunków użytkowania należy rozumieć serwis internetowy, do którego dostęp otwiera wpisanie tego lub wszystkich innych prowadzących do niego adresów URL. Pod pojęciem austriatourism.com należy rozumieć serwis internetowy, do którego dostęp otwiera wpisanie tego lub wszystkich innych prowadzących do niego adresów URL. Prosimy wszystkich użytkowników o uważne przeczytanie poniższych warunków użytkowania oraz informacji prawnych. Zaakceptowanie przez użytkownika poniższych warunków użytkowania witryny internetowej i innych informacji prawnych (np. polityki prywatności, deklaracji praw autorskich, rozdziału „Linking i framing”) jest niezbędnym warunkiem użytkowania witryny austria.info i austriatourism.com. Użytkowanie witryny oznacza zaakceptowanie przez użytkownika warunków użytkowania i wszystkich innych informacji prawnych. Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków użytkowania witryny, nie może użytkować witryny austria.info / austriatourism.com. Naruszenie wszystkich lub niektórych postanowień poniższych warunków użytkowania i innych informacji prawnych jest jednoznaczne z niezwłocznym i automatycznym odebraniem prawa do użytkowania niniejszej witryny. W przypadku takich naruszeń Österreich Werbung zastrzega sobie prawo dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń (np. z tytułu rękojmi, roszczeń odszkodowawczych) wobec użytkownika.

2. Prawa autorskie
Użytkowanie witryny internetowej austria.info i austriatourism.com jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych, zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Wszystkie treści zawarte w witrynie internetowej austria.info / austriatourism.com podlegają ochronie prawem autorskim. Ochrona ta jest niezależna od tego, czy treści zostały udostępnione odpłatnie, czy nieodpłatnie. W przypadku treści odpłatnych (np. pobieranie analiz za opłatą) zakres obowiązywania praw do użytkowania jest regulowany przez postanowienia szczegółowe. Każdy rodzaj powielania, rozpowszechniania, wynajmowania, wykorzystywania do publicznych odtworzeń lub jakiegokolwiek rodzaju innego użytkowania wymaga pisemnej zgody Österreich Werbung i bez takiej zgody jest zabroniony. Wyjątki są dopuszczalne w drodze specjalnego porozumienia. Naruszenie niniejszego postanowienia może pociągnąć za sobą konsekwencje w szczególności na gruncie prawa o znakach towarowych, prawa autorskiego i prawa ochrony konkurencji. Österreich Werbung zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i wynikające z nich prawa użytkowania (prawo do użytkowania utworu i zgodna na użytkowanie utworu) do treści zawartych w witrynie austria.info / austriatourism.com. Prosimy wszystkich użytkowników o przeczytanie także deklaracji praw autorskich.
 
3. Polityka prywatności
Traktowanie danych osobowych z najwyższą starannością jest dla Österreich Werbung ważnym priorytetem. Z tego względu polityka prywatności Österreich Werbung kieruje się zasadą zachowania w tajemnicy danych  i przywiązuje najwyższą wagę do ochrony danych osobowych. Prosimy wszystkich użytkowników o przeczytanie zasad polityki prywatności.
 
4. Gwarancja
Österreich Werbung nie może zagwarantować, że witryna internetowa austria.info / austriatourism.com będzie dostępna zawsze i w każdym czasie. Usterki techniczne i/lub prace konserwacyjne oraz inne przyczyny (np. przebudowa witryny) mogą spowodować tymczasową lub trwającą przez dłuższy czas niedostępność witryny austria.info / austriatourism.com . Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za dostępność bądź osiągalność witryny internetowej austria.info / austriatourism.com w określonym czasie. Österreich Werbung nie gwarantuje poprawności, kompletności, zgodności z prawem, obiektywności ani aktualności treści zawartych w witrynie austria.info / austriatourism.com. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także produktów i usług oferowanych w serwisie, łącznie z odpowiadającymi im opisami i cenami. Österreich Werbung może w każdym czasie, bez wcześniejszej zapowiedzi, dokonywać modyfikacji i zmian witryny oraz usunąć zawarte w niej treści lub witrynę jako całość.
 
5. Odpowiedzialność
Österreich Werbung lub osoby lub firmy związane z Österreich Werbung nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody (np. utracony zysk, bezużyteczne wydatki, szkody wnikające z utraty danych, utracone zarobki, roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, koszty doradztwa prawnego i koszty sporządzenia umowy). Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności wszelkich szkód powstałych w wyniku użytkowania witryny, tymczasowego lub długotrwałego braku możliwości jej użytkowania (przestój), ograniczonej dostępności witryny lub znajdujących się w niej treści, wadliwej prezentacji treści, prezentacji obcych treści, a także prezentacji hiperłączy w witrynie austria.info / austriatourism.com.

Österreich Werbung nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania lub innych zbiorów danych, powstałe w wyniku użytkowania witryny austria.info / austriatourism.com lub spowodowane przez jej zawartość. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi oferowane Österreich Werbung są realizowane także z udziałem innych operatorów. Dostępność usług jest z tego powodu zależna od dostarczenia usług sieciowych przez inne podmioty. Österreich Werbung nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swoich usług bez przerw i w każdym czasie. Użytkownik jest świadomy, że Österreich Werbung nie ma wpływu na możliwość dostępu do Internetu, prędkość przesyłu, a także dostępność i stabilność połączeń sieciowych i punktów dostępowych do Internetu. Österreich Werbung ma prawo do zarządzenia przerwy w dostępności serwisu z przyczyn wewnętrznych, na przykład z powodu prac konserwacyjnych, na odpowiedni okres czasu.

Do czasowego ograniczenia dostępności serwisu może dojść w szczególności z przyczyn związanych z działaniem siły wyższej, strajkami, lokautami i zarządzeniami urzędowymi, a także z powodu zmian technicznych w systemach Österreich Werbung lub innych działań, niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu lub wprowadzenia ulepszeń (np. prace konserwacyjne, naprawy itp.). Użytkownik nie może dochodzić z tego powodu żadnych roszczeń, jednakże Österreich Werbung będzie dążyć do szybkiego usunięcia zakłóceń. Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu Österreich Werbung na własne ryzyko i koszt i jest zobowiązany do używania w tym celu tylko odpowiednich urządzeń technicznych, jak np. odpowiedniego komputera, modemu itp. Użytkownik jest też zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa w zakresie korzystania z serwisu. Zabronione jest w szczególności korzystanie z serwisu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem. W przypadku usług świadczonych bezpłatnie, Österreich Werbung zastrzega sobie możliwość żądania za nie opłat po uprzednim zawiadomieniu użytkowników. Użytkownicy w żadnym wypadku nie mogą sobie rościć prawa do bezpłatnych usług.

Österreich Werbung oferuje użytkownikom na swoim portalu internetowym także usługi (np. dostarczanie informacji), które są dostarczane, wykonywane lub udostępniane w inny sposób przez osoby trzecie. Österreich Werbung będzie w miarę swoich możliwości dążyć także do tego, aby poprzez prowadzenie portalu internetowego nie naruszać praw osób trzecich, w szczególności, ale nie wyłącznie, praw autorskich, prawa do wykonywania praw autorskich, praw ze znaku towarowego i innych praw użytkowania. Österreich Werbung nie gwarantuje jednak, że usługi (np. informacje), z których korzystają użytkownicy, nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności, ale nie wyłącznie, prawami autorskimi, prawami do wykonywania praw autorskich, prawami ze znaku towarowego i innymi prawami użytkowania. Odpowiedzialność za jakiekolwiek wynikające stąd szkody jest wyłączona. Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sprawne działanie udostępnianego w serwisie oprogramowania do pobrania (np. wygaszaczy ekranu), w szczególności za ewentualne szkody (pośrednie), powstałe w wyniku użytkowania tego oprogramowania (np. uszkodzenie systemu operacyjnego).

Österreich Werbung dąży do zapewnienia poprawności, kompletności i aktualności zamieszczanych w witrynie cen. Ponieważ jednak Österreich Werbung otrzymuje informacje na temat cen od osób trzecich, nie ma możliwości sprawdzenia ich zgodności z prawdą, zwłaszcza że ceny podlegają regularnym zmianom. Z tego względu Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zamieszczanych w witrynie cen.

Powyższe ogólne wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje niezależnie od podstawy podnoszonego roszczenia także w przypadku lekkiej niedbałości, a w stosunku do przedsiębiorców także w przypadku rażącej niedbałości. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje roszczenia wynikające i niewynikające z umowy.
 
6. Zmiany
Österreich Werbung ma prawo do zmiany, modyfikacji i aktualizacji niniejszych warunków użytkowania i innych informacji prawnych, w dowolnej formie, w każdym czasie i bez wcześniejszej zapowiedzi. Aktualna wersja warunków użytkowania jest wiążąca. Wszyscy użytkownicy witryny austria.info / austriatourism.com powinni regularnie odwiedzać stronę z warunkami użytkowania i związanymi z nimi informacjami prawnymi, aby na bieżąco zapoznawać się ze zmianami. Wszyscy użytkownicy witryny austria.info / austriatourism.com wyrażają zgodę na to, że aktualnie obowiązująca wersja warunków użytkowania i innych informacji prawnych uzyskuje moc wiążącą w chwili odwiedzenia przez nich niniejszej witryny, o ile nie odrzucą jej jednoznacznie i w formie pisemnej.
 
7. Hiperłącza
Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za witryny internetowe, do których odsyłają linki, ani za zawarte w nich treści. Hiperłącza znajdujące się w witrynie austria.info / austriatourism.com stanowią bezpłatną usługę Österreich Werbung. Österreich Werbung nie ma wpływu na kształt ani na zmiany wprowadzane w witrynach połączonych linkami, jak również na oferowane przez nie treści. Hiperłączy zamieszczonych w serwisie austria.info / austriatourism.com, które odsyłają do obcych treści, nie należy traktować jako rekomendacji tych treści. W szczególności Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za poprawność, kompletność, zgodność z prawem, obiektywność ani aktualność tych treści. Korzystanie z dostępu do informacji za pośrednictwem hiperłączy z witryny austria.info / austriatourism.com, odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. Prosimy wszystkich użytkowników o zapoznanie się z postanowieniami zawartymi w części „Linking i framing”. Użytkowników, którzy zauważą link kierujący do treści problematycznych pod względem prawnym, prosimy o przesłanie do Österreich Werbung informacji o takim linku na adres datenschutz@austria.info. Link zostanie niezwłocznie usunięty.
 
8. Informacje prawne
Wszystkie pozostałe informacje prawne zawarte w witrynie austria.info / austriatourism.com, do których odsyłają niniejsze warunki użytkowania, stanowią integralną część niniejszych warunków użytkowania i podlegają postanowieniom zawartym w niniejszych warunkach użytkowania w każdym przypadku, gdy nie zawierają bardziej szczegółowych regulacji. Bardzie szczegółowe regulacje mogą na przykład dotyczyć praw użytkowania w przypadku płatnych treści.
 
9. Właściwość miejscowa sądu / Miejsce spełnienia świadczenia / Prawo właściwe
W przypadku użytkowników działających w charakterze przedsiębiorców, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd z siedzibą w pierwszej dzielnicy Wiednia. Jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, powyższa regulacja obowiązuje tylko w przypadku, jeżeli jego miejsce zamieszkania, miejsce zwyczajowego pobytu lub miejsce pracy znajduje się w okręgu tego sądu. Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań jest siedziba Österreich Werbung. Obowiązuje wyłącznie austriackie prawo materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego.
 
10. Klauzula salwatoryjna / Inne postanowienia
Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień warunków użytkowania nie uchybia skuteczności pozostałych postanowień; w takim wypadku uważa się za ważne te postanowienia, które posiadają skuteczność prawną i są najbliższe pierwotnym celom Österreich Werbung. W przypadkach wymagających formy pisemnej wymóg ten spełnia przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną.
 
11. Deklaracja praw autorskich
Prawa autorskie do własnych treści
Wszystkie informacje (np. teksty, grafiki, filmy, utwory muzyczne itp.) prezentowane w witrynie austria.info / austriatourism.com podlegają ochronie przez prawo znaków towarowych i prawo autorskie na rzecz Österreich Werbung. Z tego powodu zabrania się pobierania, powielania i rozpowszechniania witryny internetowej jako całości lub jej poszczególnych części. Prawa do powielania, rozpowszechniania, wynajmowania, wypożyczania, udostępniania i przesyłania w jakiejkolwiek formie należą do Österreich Werbung lub do osób trzecich. Naruszenia praw własności przemysłowej będą ścigane na drodze prawnej.

Prawa autorskie do treści obcych
Österreich Werbung świadczy w witrynie austria.info / austriatourism.com usługi, które wymagają korzystania z treści obcych (np. tekstów, grafik, filmów, utworów muzycznych, logo) – są to np. treści udostępniane przez reklamodawców lub partnerów współpracujących z Österreich Werbung. Z treściami tymi mogą się zapoznać wszyscy użytkownicy. Każdy inny sposób wykorzystania plików multimedialnych i tekstów wymaga uprzedniej zgody twórcy lub podmiotu uprawnionego do użytkowania. Twórca lub podmiot uprawniony do użytkowania zastrzega sobie wszelkie prawa do plików multimedialnych i tekstów. Österreich Werbung poinformuje twórcę lub podmiot uprawniony do użytkowania o naruszeniach praw autorskich, jeżeli Österreich Werbung uzyska takie informacje. W każdym przypadku Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie. Partnerzy Österreich Werbung (np. reklamodawcy, współpracownicy) zwalniają Österreich Werbung z odpowiedzialności w tym zakresie.
 
12. Linking i framing
Linki umieszczone w innych witrynach internetowych, odsyłające do austria.info / austriatourism.com
Österreich Werbung wyraża zgodę na tworzenie linków (hiperłączy) pod następującymi warunkami: nie mogą one w żaden sposób zmieniać treści witryny austria.info / austriatourism.com; należy w pełnym zakresie zapewnić rozpoznawalność pochodzenia wszystkich treści; austria.info / austriatourism.com jako podlinkowana witryna internetowa powinna być zaprezentowana jako całość. Prezentowanie treści witryny austria.info / austriatourism.com poprzez zastosowanie ramek (frames) jest niedozwolone. Linkowanie ze stron prezentujących obraźliwe, nieprzyzwoite, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z innego powodu wątpliwe / niezgodne z prawem treści jest również niedozwolone. Treści witryn internetowych, odsyłających do witryny austria.info / austriatourism.com, muszą być w pełni zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi (np. z prawem autorskim, prawem reklamy, ustawą o ochronie danych osobowych, prawem karnym). Przede wszystkim witryny te nie mogą prezentować stosunku do Österreich Werbung w sposób zafałszowany, nieprawdziwy lub niezgodny z prawem. Wskazanie w jakikolwiek sposób na współpracę lub udzielanie wsparcia Österreich Werbung jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Österreich Werbung. W szczególności używanie elementów wizerunku Österreich Werbung (np. logo) wymaga wcześniejszej zgody Österreich Werbung. Österreich Werbung zastrzega sobie wszelkie prawa na wypadek tworzenia niezgodnych z prawem hiperłączy.

Linki w witrynie austria.info / austriatourism.com odsyłające do innych witryn
Zamieszczając linki do innych witryn internetowych Österreich Werbung przykłada największą wagę do tego, aby w żaden sposób nie zmieniać obcych treści na podlinkowanych witrynach, zapewnić rozpoznawalność pochodzenia tych treści oraz zaprezentować podlinkowaną witrynę jako całość. Obce treści są prezentowane zawsze w nowym oknie przeglądarki, nie stosuje się techniki framingu. Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawem treści obcych witryn, do których odsyłają linki. W szczególności Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności w przypadku późniejszej zmiany tych treści. Umieszczenie w portalu prowadzonym przez Österreich Werbung witryny polecanej lub prowadzonej przez osobę trzecią nie stanowi rekomendacji ani gwarancji dla oferowanych lub zawartych w niej treści, w szczególności informacji, jak również ewentualnych oferowanych w niej towarów lub usług. Odsyłanie przez Österreich Werbung za pomocą linków do witryn internetowych, które nie są prowadzone przez Österreich Werbung, należy rozumieć jedynie jako dodatkową usługę na rzecz użytkownika, mającą na celu umożliwienie mu dostępu do takich witryn. Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w takich witrynach.